ДГ "Здравец"
Детска градина в град Каварна

Мисия и визия

   Цялостната дейност на ДГ "Здравец" е организирана по посока усвояване на моралните ценности и добродетели, етични модели на безопасно поведение на детето в гражданското общество. 

   Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение.

   Възпитание и обучение според държавните образователни изисквания в духа на демократичните ценности, адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и създаване на високоотговорно поведение за участие в обществения живот.

   Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творчески заложби, духовно, физическо и социално образование и развитие на децата от 3 до 7 годишна възраст.

   Полагане на усилия за изграждане на положително отношение към образованието и у родителите.

   Визията на детската градина подпомага реализирането на мисията на детското заведение. Тя определя насоките, по които трябва да се работи, представя реалистична представа за настоящата 2022/2023г.

   Визията на ДГ се изразява в следните компоненти:

1. Място, където детето се чувства щастливо, защитено, разбираемо и подкрепяно.

2. Център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, съгласие, сътрудничество, педагогическа информация.

3. Средище за хора, които обичат децата и професията си, поддържат квалификацията си на съвременно развитие.

4. Предпочитана среда за 3-7 годишните деца, където се гарантира тяхното умствено, емоционално,социално, личностно, здравно-физическо развитие.